Restauració d'un quadre del pintor valencià FRANCESC MIRALLES I GALUP: consolidació d'estrips

Restauració d'un quadre del pintor valencià del segle XIX Francesc Miralles i Galup, obra datada i firmada pel propi pintor l'any 1874.

Francesc Miralles i Galup, va ser un pintor valencià de la segona meitat del segle XIX (València 1848-Barcelona 1901) que es va caracteritzar per la realització de retrats, amb un estil de pinzellada solta molt característica. Va ser un pintor fincat entre París i Catalunya i se’l considera deixeble de Ramón Martí Alzina, mostrant certa afinitat en la seva obra. Durant la seva estada a París va centrar el seu treball en la temàtica costumista de la vida burgesa i de l’alta societat, sovint protagonitzats per personatges femenins com és el cas d’aquesta obra. Miralles va passar l'última etapa de la seva vida a Barcelona, on les seves pintures van ser molt ben valorades pel públic habitual de la Sala Parés.

El suport es tracta d’un teixit amb un lligament de tipus tafetà, que segueix un ritme de 1:1 (un fil de trama x un fil d’ordit). La tela és de tipus liberiana, més concretament de lli i, presenta una densitat de 27 fils d’ordit x 21 fils de trama en 1 cm2. Això demostra la trama tancada i tupida del teixit i la finura dels fils que la conformen.  El seu color és un terra siena i presenta dues inscripcions: la primera un número “8” fent  al·lusió al format del bastidor: 8 figura (8F) molt característic alhora de representar retrats. La segona, el segell de la casa de venta de la tela “Coleurs et vernís. L.Carón, París”. Les mides de la tela són de 46 x 38 cm i està subjecta al bastidor mitjançant els gavarrots originals. Aquest bastidor és fixe i presenta encaixos a testa però amb metxa interna. Al no ser mòbil no disposa de falques de tensió i les unions es troben fixades amb tres gavarrots en cadascun dels angles. La fusta del bastidor es tracta de pi o d’avet.

La tela presenta una fina capa de preparació de color blanquinós a base de carbonat càlcic. Aquest estrat és molt prim i deixa entreveure la trama de la tela a través. Aquesta capa representa el veritable suport de la capa pictòrica.

La capa pictòrica es tracta de pintura a l’oli aplicada a base de pinzellades superposades. L’obra mostra el retrat de ¾ d’una figura femenina, amb vestimenta negre i groga típica valenciana, que se’ns presenta recolzada sobre un moble i que no ens mira a nosaltres sinó en diagonal.

La pintura ofereix diferents textures, optant per un fons llis de pinzellada plana i, en canvi, detalls amb una pinzellada més solta i amb més matèria. La gama cromàtica és variada però destaca els tons càlids sobre els grisos del fons. L’obra demostra una bona execució tècnica, un bon domini de la paleta, creant un interessant joc de textures en el quadre.

Pel que fa a l'estat de conservació, la tela es troba en estat de conservació regular. El teixit es mostra debilitat a causa de l’alta acidesa de les fibres i del ressecament que ha comportat en els fils. Aquest estat de la tela ha facilitat el sorgiment d’estrips i forats, probablement acompanyats també per algun cop accidental. S'observen estrips i forats de diferents mides repartits per tota la superfície pictòrica, tots ells amb pèrdua de suport, i en algun cas, causant deformació. Destaca un primer estrip en la part esquerra de la figura de 2 cm; un segon estrip causant una llacuna de 1’5 x 2cm en la part dreta; i un tercer estrip a destacar en la part del cabell de la dona. La resta de trencaments són de tamany més reduït i es troben principalment concentrats en la part meitat superior del quadre. La fotografia presa amb la tècnica de la llum transmesa mostra molt bé totes les degradacions i pèrdues de la tela.

La capa pictòrica presenta pèrdues de policromia coincidint en les zones dels estrips i també en les zones perimetrals del quadre, probablement a causa del fregament del quadre amb el marc. També presenta aixecaments puntuals de capa pictòrica amb evident perill de despreniment, especialment en la part meitat inferior.

Les capes de superfície mostren brutícia, pols i excrements de mosca en forma de puntets negres repartits per tota la superfície. La capa de vernís és molt prima però es troba en bon estat de conservació, probablement es tracta d’una capa afegida en alguna restauració anterior de l’obra.

Procés d'intervenció:

S’ha procedit a una neteja en sec pel revers de la tela per eliminar la polis i brutícia acumulada, especialment en la part baixa, entre la tela i el bastidor. El bastidor s’ha netejat amb una mixta d’alcohol i aigua al 50% però aportant la mínima humitat necessària a la fusta. També s’ha consolidat alguna part trencada en el travesser esquerra amb acetat de polivinil i s’ha tapat alguns forats amb massilla per a fusta de la casa Xylacel®, color roure. S’ha reintegrat cromàticament seguint les tonalitats de la beta de la fusta.

A continucació s’ha optat per a realitzar primer la neteja de la policromia per a evitar possibles afectacions sobre les consolidacions dels estrips en el revers de la tela. D’aquesta manera s’han realitzat un seguit de proves seguint el protocol de neteja P.Cremonesi. Després d'unes cales de neteja inicials s’ha determinat actuar amb un producte aquós a base d’una solució tampó amb un búffer de pH7 (neutre) i un agent quelant dèbi, esbandint el producte amb aigua desionitzada per tal de no deixar residus. S’ha aplicat el producte per tota la superfície pictòrica i s’ha eliminat la pols i brutícia que hi havia acumulada, fent aparèixer la lluminositat i vivesa d’alguns colors com les carnacions, el groc del vestit i el blanc i vermell de la blusa. S’ha retirat de forma mecànica amb punta de bisturí els excrements de mosca en forma de petits puntets negres sobre la superfície.

Tot seguit s'ha procedit a la fixació puntual dels aixecaments de policromia amb perill de despreniment, ubicades únicament en la meitat inferior. S’ha utilitzat cola animal (cola d’esturió), aplicada a pinzell i amb l’ajuda d’espàtula calenta.

Una vegada finalitzat el procés de neteja s’ha procedit a la consolidació dels diferents estrips i forats de la tela (11 trencaments de la tela entre estrips i petits forats). En primer lloc, s’ha aplanat els estrips de grans dimensions per tornar a lloc les deformacions causades per aquests trencaments. Es descarta l’ús de pedaços en el revers com a mètode de consolidació ja que es considera un procés que acaba deformant i perjudicant greument a la tela, ja sigui per les fortes tensions que crea en zones de la tela a causa de l’adhesiu com també perquè amb el temps acaben traspassant i marcant en la capa pictòrica de l’anvers. De tal manera que es considera oportú el mètode de la microcirurgia tèxtil mitjançant l’adhesió fil a fil i l’aplicació d’empelts per a consolidar la tela, tornant a teixir i recuperant la trama i consistència originals. S’ha utilitzat fils i trossets trencats de tela dels laterals del quadre tant per la microcirurgia tèxtil fil a fil com pels empelts. D’aquesta manera aconseguim que la textura i la trama sigui exactament la mateixa de l’original. En el cas dels dos estrips més grans s’ha realitzat ambdues tècniques: d’una banda la microcirurgia afegint nous fils tan de trama i ordit mitjançant adhesiu a base de cola d’esturió i midó de blat (1/1) i l’aplicació de calor amb un microsoldador. També s’ha col·locat petits empelts amb la mida exacte de la llacuna en les zones més amplies i s’han adherit amb el mateix sistema. En el cas de petits estrips i forats s’ha afegit fils només en els punts de trencament de forma puntual per a recuperar la trama original.

En els 11 casos s’ha reforçat a continuació amb borrissol per a donar més solidesa en les juntes “soldades”. Aquest borrissol s’obté de desfibrar fils de lli natural i serveix per a reforçar però sense donar gruix ja que és molt fi i prim.

Finalment s’ha aplicat petits reforços amb teixit Tetex® i adhesiu sintètic a base de Beva® gel 371 pulveritzat en ciclohexà (1:2’5). S’utilitza aquest teixit sintètic tan prim per tal de no marcar per l’anvers i l’adhesiu s’aplica per pulverització per reduir les quantitats i evitar tensions. D’aquesta manera, aquests reforços són fàcilment reversibles però aporten consistència sense perjudicar ni malmetre l’obra.

Una vegada realitzada la consolidació de la tela s’ha estucat totes les llacunes amb un estuc a base de cola animal i una càrrega de carbonat càlcic, el mateix de l’original. S’ha utilitzat una cola de conill en pols de la casa Lefranc Bourgeois® en baixa proporció 1/12 en aigua ja que es tracta d’una cola bastant forta.

Tot seguit s’ha aplicat una capa de vernís a base de resina cetònica Laropal A-81® dissolta en dissolvent Shellsol A i D. Proporció: 20 ml de resina Laropal A81® en 100 ml de Shellsol (65% de Shellsol D i 35% de Shellsol A). El vernís s’ha aplicat amb paletina .

A continuació s'ha reintegrat aquelles llacunes estucades prèviament amb pigments i vernís seguint un criteri il·lusionista (no discernible) ja que es considera el més apropiat tan per les mides de les llacunes com per la lectura global de l’obra. S’ha utilitzat pigments naturals Winsor & Newton® i vernís Laropal A81® en shellsol, seguint la mateixa proporció del vernís utilitzat anteriorment per tal de seguir un criteri unitari.

Per últim, s'ha realitzat una protecció del revers del quadre amb un no teixit de fibres de polietilè d’alta densitat anomenat Tybek®, que fa de barrera de la pols i d’altres partícules sòlides i evita l’efecte de les fluctuacions ambientals de curta durada i minimitza les de llarga durada. Aquesta tela protectora és ignífuga i també evita la penetració d’humitat tot i que té uns petits orificis que deixen transpirar l’obra. Aquesta protecció s’ha adherit amb velcro per tal de que es pugui  treure i posar sempre que sigui necessari. S’ha realitzat una finestra en la part central amb melinex® transparent per tal de deixar veure la inscripció original de la tela sense haver de retirar la tela de protecció.

Títol: 
Sense títol
Matèria-tècnica: 
Pintura a l'oli sobre tela de lli
Autor: 
Francesc Miralles i Galup
Datació: 
1874
Localització: 
Particular
Any d'intervenció: 
febrer de 2012
Mides: 
46 x 38cm