Restauració d'un quadre del pintor JOAQUIM VANCELLS: consolidació d'un estrip

Tasques de restauració d'un quadre del pintor català Joaquim Vancells, un dels màxims exponents del modernisme en el camp del paisatgisme, clarament influenciat per pintors com Joaquim Vayreda i l'Escola d'Olot. La intervenció s'ha centrat principalment en la consolidació d'un estrip originat a causa d'un cop accidental.

El suport (tela) es tracta d’un teixit de lli amb un lligament de tipus tafetà, que segueix un ritme de 1:1 (un fil de trama x un fil d’ordit). Aquesta presenta una densitat aproximada de 17 fils d’ordit x 13 fils de trama en 1 cm2. Això demostra la trama tancada i tupida del teixit i la finura dels fils que la conformen.  Les seves mides són de 60 x 81 cm i la tela es presenta subjecta al bastidor mitjançant els gavarrots originals. Aquest bastidor és europeu, format per 4 travessers de 4 cm de guix cadascun i amb encaixos que no es poden veure per l’empaperat perimetral que presenta. Al ser mòbil disposa de petites falques de tensió en cadascun dels quatre angles. En el travesser superior presenta una etiqueta adherida de la Sala Parés d’exposicions de Barcelona. La fusta del bastidor es tracta probablement de pi o d’avet.

Pel que fa a la capa pictòrica es tracta d’una pintura a l’oli aplicada a base de pinzellades superposades. L’obra mostra un paisatge muntanyós i boscós, que probablement pugui tractar-se dels voltants de Sant Llorenç i l’Obac, escena molt representada pel pintor al llarg de la seva etapa cretiva. La pintura ofereix diferents textures, optant per una pinzellada força solta i amb gruixos de pintura en algunes zones. L’obra de Vancells,  demostra una bona execució tècnica, un bon domini de la paleta, creant un interessant joc de textures en el quadre. El quadre està firmat en l’angle inferior dret.

ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'OBRA

Es considera que l’estat de conservació de la tela és regular, ja que presenta un estrip considerable en la zona central de la part dreta de la pintura. No obstant, la resta del quadre es troba en molt bon estat de conservació. La tela presenta doncs, un estrip en forma de “U” d’uns 8 x 6 cm en les parts més llargues causant deformació en la zona perimetral a causa del cop accidental rebut. La fotografia presa amb la tècnica de la llum transmesa mostra molt bé les degradacions i pèrdues que ha patit la tela. En alguns punts el tall ha estat net però en d’altres ha comportat pèrdua de fibres del teixit. S’observa pols puntual en el revers de la tela i especialment acumulada entre la tela i el bastidor, més concretament en la zona baixa del quadre. Presenta també pèrdues de policromia en la zona de l'estrip i puntualment en algunes zones de la part baixa del quadre.

PROCÉS DE RESTAURACIÓ

En primer lloc, s'ha procedit a la neteja de la capa pictòrica. S’ha optat per a realitzar primer aquesta intervenció per a evitar possibles afectacions sobre les consolidacions dels estrips en el revers de la tela. D’aquesta manera s’han realitzat un seguit de proves seguint el protocol de neteja corresponent. Després d’aquestes cales inicials s’ha determinat actuar amb un producte aquós a base d’una solució tampó amb un búffer de pH7 (neutre) i un agent quelant dèbiles bandint el producte amb aigua desionitzada per tal de no deixar residus. S’ha aplicat el producte per tota la superfície pictòrica i s’ha eliminat la pols i brutícia que hi havia acumulada, fent aparèixer la lluminositat i vivesa d’alguns colors.

Una vegada finalitzat el procés de neteja i de fixació s’ha procedit a la consolidació de l’estrip. En primer lloc, s’ha aplanat la zona durant 48h amb pesos per tal de tornar a lloc les deformacions causades pel trencament. Es descarta l’ús de pedaços en el revers com a mètode de consolidació ja que es considera un procés que acaba deformant i perjudicant greument a la tela, ja sigui per les fortes tensions que crea l’adhesiu com també perquè amb el temps acaben traspassant i marcant en la capa pictòrica de l’anvers. De tal manera que es considera oportú el mètode de la microcirurgia tèxtil mitjançant l’adhesió fil a fil per a consolidar la tela, tornant a teixir i recuperant la trama i consistència originals. Finalment es reforçarà amb tela tetex de textura molt fina adherit amb adhesiu pulveritzat amb aerògraf per reduir la quantitat d’adhesiu, fent-lo alhora reversible per si en un futur s’ha de retirar. S’ha utilitzat fils dels laterals del quadre per a col·locar-los de nou en les zones trencades i perdudes. D’aquesta manera aconseguim que la textura i la trama sigui exactament la mateixa de l’original. S’ha aplicat punts d’adhesiu a base de cola d’esturió i midó de blat (1/1) i l’aplicació de calor amb un microsoldador per acabar de soldar els punts trencats. S’ha utilitzat tisores d’oftalmologia i sondes de dentista, entre d’altres, per a manipular els fils de la tela.

En tercer lloc, s'ha estucat les llacunes amb estuc a base de cola animal i carbonat càlcic, i s'ha reintegrat les zones amb pigments i vernís seguint un criteri no discernible de l'original, ja que es considera el més adequat per les característiques de l'obra.

Finalment, una vegada finalitzat el procés de restauració, s’ha col·locat de nou el quadre al seu marc original. S’ha eliminat els antics claus i s’ha subjectat la pintura amb unes plaquetes metàl·liques inoxidables que mantenen més fixa l’obra i permeten muntar i desmuntar amb més comoditat.

Títol: 
Paisatge
Matèria-tècnica: 
Pintura a l'oli sobre tela de lli
Autor: 
Joaquim Vancells
Datació: 
Principis segle XX (1919?)
Localització: 
Particular (Terrassa)
Any d'intervenció: 
Maig 2012
Mides: 
60 x 81 cm