MICROCIRURGIA TÈXTIL. TRACTAMENT D’UN ESTRIP PEL SISTEMA D’ADHESIÓ FIL A FIL: “La Presentación al Temple” de Claudio Lorenzale

Col·laboració en la restauració d’una obra de Claudio Lorenzale pertanyent al Retaule de l’Assumpció de l’Altar Major de la Catedral de Solsona en la realització de la consolidació del suport tèxtil d'un estrip de 58 cm mitjançant la tècnica de microcirurgia tèxtil amb el sistema d’adhesió fil a fil (veure publicació).

L’obra en qüestió es tracta de “La presentació al temple” de Claudio Lorenzale, pintada entre 1854 i 1856 amb tècnica a l’oli. Formava part d’un conjunt de vuit pintures sobre tela que pertanyien al Retaule de l’Altar Major de la Catedral de Solsona, de les quals avui dia només se’n conserven sis. De l’estructura de fusta del retaule tampoc se’n conserva cap element. No obstant, gràcies a fotografies i a documentació de principis de segle sabem com era el retaule i quina distribució va tenir. L’any 1936, amb l’inici de la Guerra Civil va ser desmuntat i se’n va perdre la pista.  Seixanta cinc anys després, a l’any 2000, es van trobar enrotllades sis de les teles guardades en una calaixera de la mateixa catedral en un estat de conservació regular. Aquest conjunt de sis obres han estat restaurades l'any 2010 per un equip de restauradores al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

PROCÉS D’INTERVENCIÓ

La tela era de tipus liberiana, concretament de lli, i presentava una densitat de 14 fils de trama x 13 d’ordit en 1cm2. El teixit era de tipus tafetà i, a diferència de les altres cinc teles que formaven el retaule, aquesta obra presentava un ordit que seguia el sentit vertical de la tela i una trama en sentit horitzontal. Pel que fa a l’estrip de grans dimensions, aquest es trobava ubicat en la part baixa de la pintura, quasi travessant d’un extrem a l’altre, amb unes dimensions irregulars i 58 cm de llargada. Al llarg d’aquests 58 cm d’estrip, hi havia zones amb pèrdua de fils i altres zones amb fils originals però molt desgastats, desfilats i enredats.  Aquestes característiques dels fils fan pensar que la causa de l’estrip hauria estat per fregament i deslliçament de l’obra.

En primer lloc es va redireccionar els fils enredats en el seu sentit original i es va aplanar l’obra sota pesos per tal de tornar a lloc el màxim possible l’obertura i la deformació causada per l’estrip. Una vegada aplanada la peça es va procedir a la microcirurgia fil a fil. D’una banda, es van agafar els fils llargs de la trama i es van afegir nous fils en aquells que per pèrdua no arribaven a l’extrem oposat. Tot seguit es van agafar els fils de l’ordit (verticals) i es va començar un per un a tramar per sobre i per sota dels fils de trama fins enllaçar amb el seu fil trencat corresponent de l’altre extrem aplicant un petit punt d’adhesiu amb l’ajuda del microsoldador. En el cas de que faltés algun fil d’ordit o que no arribés a l’altre extrem, s’ha afegit de la mateixa manera que els altres. Es va utilitzar com adhesiu la cola d'esturió amb midó seguint la fórmula de Heiber.

Al llarg de tot l’estrip es va arribar a afegir uns 450 fils d’ordit. Si tenim en compte que la densitat de la tela era de 13 fils d’ordit x cm, això vol dir que en 58 cm teniem un total 754 fils d’ordit. Per tant, es va haver d'afegir d’afegir quasi 2 de cada 3 fils de l'ordit. D’altra banda, en la part més ample de l’estrip es van arribar a afegir 19 fils de trama.

Es recomana l’ús d'un bon material i eines de treball com la sonda de dentista i les pinces de rellotger ja que la punta fina permet manipular delicadament el fil sense desfibrar-lo. És imprescindible també l’ús de tisores d’oftalmòleg ja que permeten fer talls molt nets i precisos del fil. Cal vigilar alhora de soldar els fils amb el microsoldador ja que s’ha d’evitar un excés de temperatura que podria malmetre l’adhesiu. Cal ser el màxim precís en les zones puntuals d’aplicació per evitar cremar el fil i que es pugui desfibrar i emblanquinar la zona.

Veure publicació

Títol: 
"La Presentació al temple"
Matèria-tècnica: 
Pintura a l'oli sobre tela de lli
Autor: 
Claudio Lorenzale
Datació: 
1854-1856
Localització: 
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Any d'intervenció: 
2010
Mides: 
137,5 x 51 cm